AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
prof. yıl Məmmədli

Açar sözlər: "Dədə Qorqud kitabı", etnoqrafiya, folklor, dastan, tük folklorşünaslığı.
Key words: "The Book of Dede Gorgud", ethnography, folklore, epos, Turkic folklore study.
Ключевые слова: "Книги Деде Горкута", этнография, фольклор, сказания, турецская фольклористика.


Qadir Qadirzadə

AMEA-nın müxbir üzvü

Uzun illərdən bəri toplanmış materialların sistemləşdirilməsi, adət və inam¬¬ların qarşılıqlı müqayisəsi, müxtəlif mənbələrlə qarşılıqlı təhlili müəyyən ümu¬¬mi¬ləşmələr aparmağa, qaranlıq məqamların aydınlaşdırmasına imkan ve¬rir. Bəlli olduğu kimi insan oğlu tarixən üç zəruriyə-yemək (su ilə birlikdə), ge¬yim və sığınağa möhtac olmuş və ilk olaraq hər üçünün ən bəsit formasından istifadə edərək zaman-zaman onları inkişaf etdirmiş və zəngin mətbəx, geyim mədəniy¬yəti yaratmışdır.

Ризван Гарабаглы
Доктор архитектура
по филасофию

Ключевые слова: Древний Дербент, многочисленнее памятники, Строительство оборонительного комплекса.
Дербент древний и убедительный по своему географическому положению город, расположен между двумя могучими и высокими крепостными стенами. Это твердыня находится на вершине горна, подножья ласкают волны Каспийского моря

(IV yazı)

ORXAN PAŞA

Dəmirqapı Dərbənd...Bayat qapısından gələn qopuz sədalarını, oğuz ni¬da¬-larını heç kəs eşitmək istəmir. Qırxlar qəbristanlığından bir az o yanda Də¬dəm Qorqudun uyuduğu məzar uçmuş qaya sütunlarının altında innm-inim inildəyir. Nə bizdən haray gəlir, nə də başqalarından səs çıxır. Başqalarını – bizi yaxşı tanıyan özgələri başa düşürəm. Onlar Dərbəndin anasından – Azər-baycanından ayrı salınmış ürəyi yaralı, bağrı paralı bir bala olduğunu çox gö¬zəl bilirlər. Hələ orasını da yaxşı bilirlər ki, anasından ayrı salınmış balanın ya-nında ananın adını çəkmək olmaz. ..


İsmayıl Məmmədli
prof.

Əvvəllər qədim insanlar geyimdən ancaq təbiətdən, onun şaxtasından, qızmarından, istisindən-soyuğundan, küləyindən, boranından, tufanından, leysanından və s. qorunmaq məqsədilə istifadə ediblər. Biz istərdik ki, daha çox elimizin və ulusumuzun adət-ənənəsi, onun mənliyi, xarakteri, məişəti, ümumən onu səciyyələndirən geyim-kecim adları ilə, rəmzi mənada ellərimizi təqdim edən uzun-uzaq yüzillərimizdə, etiqad və inamlarımızda qorunub saxlanan geyim-paltar adları haqda nisbətən geniş bəhs edək.

3 -dən səhifə 5